www.PRACKOV.com

Střípky z podkozákovské historie 5
přidal: Miloš (19. 2. 2006)

Střípky z podkozákovské historie připravuje František Mlejnek st.

... nejstarší stopy po člověku v našem okolí byly zaznamenány v Jislově jeskyni u Klokočí? Paleolitický člověk ze starší doby kamenné se zde však objevil spíše náhodně, a tak trvalejší osídlení na Turnovsku pozorujeme až v mladší době kamenné. Tehdy, někdy v létech 2000 - 1700 př. Kr. vznikaly na úbočí Kozákova kamenářské dílny lidu nálevkovitých pohárů. Nálezy z Babí a z Kudrnáčovy pece lze zhlédnout v turnovském muzeu...

... ve 4. až 6. století našeho letopočtu vnikají ke střední Jizeře slovanské kmeny, konkrétně Charváté? Za raného věku českého státu byly rozsáhlé oblasti Podkrkonoší pokryté lesy a člověk jen pomalu tuto krajinu osídloval. Významným faktorem v našem kraji se stala hospodářská i politická moc církevního řádu cisterciáků z Kláštera Hradiště...

... první zpráva o Vesci pod Kozákovem je z roku 1320 a o sousedním Smrčí až po 63 létech, tedy z roku 1383? První zmínky o Prackovu můžeme číst až z roku 1403.Tyto podkozákovské vesnice tehdy přináležely panství hradu Rotštejna, který byl založen na pískovcových skalách poblíž vesnice Klokočí. Stalo se tak koncem 13. století a jeho zakladatelem byl pan Vok, syn Jaroslava z Hruštice...

 ... pod panství hradu Rotštejna patřila řada vesnic pod Kozákovem? Byla to např. Bělá, Bukovina, Hrachovice a Klokoč, dále pak Smrčí a Prackov, Zásadí na Kozákově (to později zaniklo), Dlouhé, Propastný mlýn, Vesec, Lochtuš, Chutnovka, Dubecko a zaniklá ves Jichostřeby (asi dnešní Pustina u Lestkova). Rodovým dělením se panství zmenšilo o Loučky Sekyrkovy, které se staly samostatným vladyctvím spolu s Lestkovem, Volavcem a s Václavím...

 ... historie skalního hradu Rotštejna nebyla dlouhá? Tento podkozákovský skalní hrádek někdy v 15. století zpustl a panstvo jej opustilo. Vesec a spolu s ním řada dalších vesnic se pak dostrala pod správu hruboskalského hradu...

 ... podkozákovské vesnice nebyly zpočátku hustěji osídleny? Na Rotštejnsku byl pod hradem po roce 1468 zpustlý dvůr, zvaný nejspíše Žebrák. V Klokočí byly tou dobou čtyři selské dvorce, ve Smrčí čtyři, v Prackově jeden. V Zásadí u Prackova se nacházeli čtyři usedlosti, ale v nedalekém Vesce pouze jedna. To v sousední Lochtuši už byly čtyři selské chalupy. Zcela pustá zůstaly na dlouho vsi Dubecko, Kozákov a Komárov a z velké části také Jichostřeby. Ty později zcela zanikly...

 ... významným mezníkem historie kraje se stala třicetiletá válka? Od této doby lze totiž pozorovat prostřednictvím archivů poměrně dobře i poměry jednotlivých rodů, které vlastnily drobné statky...